فوتوگرافی
۱۳۹۸-۰۹-۱۹

فوتوگرافی

هولوگرافی فرآیند فوتوگرافی را در سطح وسیع تر از معنا که کاملا متمایز از تصویر است  بیان می کند زیرا نه تنها  شدت مواد مقاوم در برابر نور ثبت می ...