هولوگرام های بازتابی و تداخلات هولوگرافی

تکنولوژی هولوگرافی

هولوگرام های بازتابی متمرکز

شکل 24-10 نمایه ای برای ساخت هولوگرام های بازتابی و تداخلات هولوگرافی که تصویر آن در صفحه ی هولوگرام ظاهر می شود را نشان می دهد .در اینجا از لنزهای بزرگ با نقطه کانونی کوتاه برای بازتاب شی به درون هولوگرام استفاده می شود .شی و هولوپلیت در فاصله ای برابر با 2Fدرجهت مخالف لنز قرار گرفته شده اند .این مسءله به تصویر این امکان را می دهد که به اندازه ی شی باشد.

در طی تراز بندی از یک کارت مقوایی برای پیدا کردن تصویر واقعی  استفاده کنید و نگهدارنده ی سطح را در جای اصلی آن نگهداری کنید .به یاد داشته باشید که در این آزمایش ها فوتوگراف و هولوگرام همزمان با یکدیگر ساخته می شوند .

تداخلات هولوگرافی

شکل 6-10 را در نظر بگیرید .در این شکل جسم در منبع s1در معرض اولین نور قرار گرفته شده است .سپس این جسم به منبع s2منتقل می گردد که فاصله ی کمتر از یک لاندا از دومین در معرض قرار دهی نور دارد .هولوگرام های بازتابی حاصل مجموعه ای از هذلولی هایی است که که در سمت چپ هولوگرام قرار دارد اما در سمت راست در بین یکدیگر قرار می گیرند .

تصویر مجازی هولوگرام های بازتابی

وقتی تصویر مجازی هولوگرام در منبع sبازسازی می گردد نقطه ی روشنی که در حوالی شی اصلی قرار دارد از سمت چپ هولوگرام های بازتابی مشاهده می شود .همانطور که بیننده به سمت راست هولوگرام نگاه می کند جسمs1ناپدید می گردد .دلیل این است که در سمت راست دو الگوی تداخلی هنگامی که بیشینه ی یکی از مجموعه ها به کمینه ی مجموعه ی دیگر می افتد همدیگر را خنثی می کنند .

اگر نقطه ی جسم در جای متفاوت دیگری قرار گرفته باشد الگوی تداخلی آن به گونه ای انتقال پیدا می کند که دو الگو نامتقارن بر سمت چپ هولوگرام قرار می گیرند ولی بر سمت راست متقارن هستند و سپس موقعیت آن ها تغییر خواهد یافت .

بنابراین هنگامی که یک شی سخت به آرامی در معرض دو نوردهی به حرکت در می آید مجموعه ای از خطوط مشکی مستقیم بر تصویر جسم قرار می گیرد .هر نقطه بر روی حاشیه ی یک مسافت مشابه را نشان می دهند .به عبارت دیگر اگر جسم از حالت عادی خود خارج شود حواشی منحنی پیچیده مشاهده می گردد. تمامی نقاط موجود در حاشیه ها یک تغییر مکان مشابه را نشان می دهد .

تداخلات هولوگرافی

تداخلات هولوگرافی میانگین زمان یک هولوگرام تک رنگه از شی تحت لرزش می باشد .پاد نوترون ها در حال چرخش هستند بنابراین الگوی تداخلی پوشانده می شود .مناطق نوترون به چرخش در نمی آیند بنابراین روشن به نظر می رسند .این مسءله سبب می گردد حالت لرزشی قابل مشاهده گردد .

تداخلات هولوگرافی  بی وقفه با ساخت یک هولوگرام های بازتابی ،پردازش آن و جایگذاری آن در مکانی که ساخته می شود و مشاهده ی تصویر مجازی منطبق بر شی اصلی در ارتباط است .حال اگر این شی جا به جا یا از حالت عادی خود خارج شود جبهه ی نور تصویر با نور تششع یافته از شی اصلی تداخل می یابد و یک الگوی تداخلی بی وقفه مشاهده می گردد.

تداخلات هولوگرافی یک نظام قانونمند در مهندسی مکانیک را در برمی گیرد و برای حل مسائل تکنیکی گوناگونی بیشتر در آزمایش های غیر مخرب به کار گرفته می شود .

طول هم نوسان هولوگرام های بازتابی

یکی از اساسی ترین تکنیک ها در ساخت هولوگرام کسب اطمینان در مورد راه نوری شی و اشعه ی مرجع که در طول هم نوسان لیزرهای نوری است .از زمان آغاز تولید لیزر مسافت کلی طی شده اشعه ی مرجع به سوی هولوپلیت را در نظر بگیرید.حال همین عمل را برای اشعه ی شی تکرار کنید .تفاوت میان این دو مسافت نباید از طول هم نوسان بیشتر باشد .بنابراین ،طول هم نوسان چیست؟

به طور کلی لیزرهایی که عملکردشان بدون اتانول داخلی می باشد به طور همزمان بیش  از یک فرکانس برون فرست دارند .برای مثال لیزرهای هلیمنءون به طور همزمان دو یا سه فرکانس متفاوت را برون فرست دارند .

طول هم نوسان

لیزر دو فرکانسه در هولوگرام های بازتابی

هنگامی که یک هولوگرام های بازتابی با استفاده از لیزر دو فرکانسه ثبت می گردد می توان به آن به عنوان دو هولوگرام که  در هر فرکانسی هم زمان ساخته شده اند ،اندیشید .الگوی تداخلی با فرکانس بالا با نور با طول موج کمتر ایجاد می شود، بنابراین الگوی تداخلی بیشتری نسبت به فضای موجود به وجود می آید .شکل 17-10 روی هم قرار گیری دو مجموعه الگوی مستقل که از منبع sوs1با یک فرکانس به وجود آمده اند را نشان می دهد ودیگری از منبع s2وs3با میزان فرکانس بالاتر به وجود آمده است .

نزدیک به این منطقه نور هر رنگ الگوهای تداخلی متفاوت به وجود می آورد .فوتوگرافی لایپمن بر پایه ی این حقیقت استوار شده است .اگر هولوپلیت نزدیک به این منطقه قرار گیرد یک هولوگرام مطلوب ساخته می شود .از سوی دیگر به دو ناحیه ی تاریک  و دو د مانند در هر ناحیه از نقطه ی مرکزی توجه کنید.این بدان علت است که بیشینه ی الگوی در نزدیک کمینه ی الگوی دیگر قرار گرفته شده است .اگر هولوپلیت در این ناحیه قرار بگیرد هولوگرام های بازتابی حاصل از آن بسیار تاریک خواهد بود و یا اصلا دیده نمی شود .

می توان طول هم نوسانی از لیزرهای دو فرکانسه را به این صورت تعریف کرد :تفاوت میزان فاصله ی طی شده به وسیله ی نور از نقطه های s1,s2وs4,s5به مرکز نقاط تاریک .برای لیزرهلیم –نءون معمولی این فاصله در حدود سی سانتی متر است .

اگر میزان تفاوت میان راه های نوری را افزایش دهیم دو الگوی تداخلی مجددا بر یکدیگر منطبق می گردند .

برای لیزرهایی با الاتون های داخلی ویا دیودهای لیزری فوق استقامت تنها یک فرکانس بازده آن خواهد بود و طول نوسانی آن بیش از چند متر خواهد بود .وقتی که از این لیزرها برای ساخت هولوگرام های بازتابی ها استفاده می شود نیازی به متوازن سازی راه های نوری میان اشعه ی مرجع و شی نمی باشد .

ملزومات هولوگرام های بازتابی

ملزومات هولوگرام های بازتابی

اتاق تاریک با نور سبز ملایم ،میزمحکم ،میزهای تثبیت شده با اتاق تاریک با نور سبز ملایم ،میزمحکم ،میزهای تثبیت شده با lazy ball،سیستم های لیزرهای الکترودی ،شی بر روی سکوهای سه پایه ،دریچه ،سینی های پردازش گر با مواد شیمیایی و صفحات هولوگرافی .

عملکرد و روش هولوگرام های بازتابی

یک شی را هنگام روشن کردن با لیزر روشن به نظر برسد را انتخاب کنید .هم چنین اندازه ی آن از هولوگرام های بازتابی بزرگتر نباشد .آن را بر روی سکوی کوچک ساخته شده از چوب و یا صفحه ی فلزی که سه پیچ کوچک در زیر آن وجود دارد قرار دهید .سپس لیزر بر روی ارتفاع در حدود 25 سانتی متر تنظیم کرده و با زاویه ی 45 درجه بر شی مورد نظر به صورت افقی  بتابانید .فاصله ی میان لیزر و شی می بایست در حدود 40 سانتی متر باشد.

  • بعد از آن نور اتاق را خاموش کرده و نور لیزر را بر سطح شی بتابانید .
  • بعد از گرم سازی لیزر در حدود پنج دقیقه از رسیدن نور به شی با استفاده از یک کاغذ مقوایی خودداری کنید .
  • هولوپلیت را با استفاده از قسمت چسبناک آن به شی بچسبانید .حدود ده ثانیه صبر کنید .
  • روزنه را بردارید ولی هنوز در حدود دو ثانیه از تابش نور خودداری کنید تا هر گونه ارتعاش ناشی از آن رسوب کند .با برداشتن کامل روزنه امکان تابش کامل نور به هولوپلیت را بدهید .این عمل را درحدود پنج ثانیه ادامه دهید .سپس نور را دوباره مسدود کنید .
  • هولوگرام های بازتابی را با رعایت دستورالعمل های سازنده کامل کنید .

هنگامی که هولوگرام خشک شد آن را با استفاده از لیزر نوری ،نمایشگر و یا نور مستقیم خورشید مشاهده کنید. رنگ را با به کار گیری یک سطح مشکی به منظور ایجاد یک پیش زمینه ی تاریک ترو مشاهده بهتر تصویر به آن بپاشید.دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1