کاربرد برچسب هولوگرافیک بسته به نوع محصول و محافظت از آن و برای جلوگیری از استفاده های غیرقانونی از محصول انواع متعددی از برچسب های هولوگرافیک نشان دار ارائه می ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
شیوه ی فلیپ فلاپ از این حقیقت بهره می برد که طرح های هولوگرافی در لایه های اختصاصی از زاویه ی دید مشخصی قابل مشاهده ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هولوگرام از دوترکیب هولو به معنای کامل و گرام به معنای پیام می باشد .از این روش برای تابش و انکسار نور بر روی تصویر منظور استفاده می گردد ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
اولین نانو هولوگرام در جهان میتواند فناوری 3دی را به گوشی هوشمند شما برساند.محققان اولین نانو هولوگرام را ایجاد کردند و اکنون میخواهند آنرا به تلفن شما ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
محققان راه جدیدی را برای ایجاد این نوع از هولوگرام ها به وجود آوردند که ازمیتوان هر زاویه با استفاده از نور سفید معمولی آنرا مشاهده ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
تکنولوژی هولوگرافی امکان دستکاری فیلم را داشته باشد که گویی آن یک تصویر سه بعدی تا بتواند امکان تنظیم خواص تصویری اولیه ی تمرکز پس از تولید را داشته باشد ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰