هولوگرام باریک

هولوگرام باریک

هولوگرام باریک چیست؟ مدل های فیزیکی برای هولوگرافی می بایست به یک محدوده تجزیه گردد (مانند مدل چوب و توپ برای ملکول ها ).این محدوده هولوگرام باریک نام دارد . زمانی یک هولوگرام باریک نامیده […]

بیشتر